Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Natalia
  Staninska-Skubaczkowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek
  Rozwoju Natalia Staninska-Skubaczkowska pod adresem ul. Sądowa 4 lok. 14, 40-078
  Katowice, NIP: 7851785128, REGON: 380948747.
 2. Dane kontaktowe administratora danych:
  a) telefon: +48 517 650 697,
  b) adres e-mail: szkola@joganika.pl.
 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych
  oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia
  przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
  nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
  przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy
  i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.
 5. Administrator danych przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnych do
  prawidłowego świadczenia usług lub podjęcia czynności na żądanie osoby, której dane
  dotyczą.
  II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
  Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest
  prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  b) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego, na
  podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na
  administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust.
  1 lit. c RODO);
  d) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów
  rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c
  RODO);
  e) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
  roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym
  interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  f) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w
  odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie
  uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  g) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Portalu
  internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym
  interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  h) marketing produktów własnych administratora danych, co jest jego prawnie
  uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie
  uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
  podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji
  umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
 7. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
  również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy
  przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące
  usługi IT (w tym usługi hostingowe).
 8. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na
  podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych
  osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim
  Obszarem Gospodarczym.
  IV. Okres przechowywania danych osobowych
 10. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy
  zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach
  związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków
  wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin
  przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 11. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach
  rozliczeniowych (np. faktury) przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku
  od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.
 12. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych
  przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie
  danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 13. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-
  3 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych,
  a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby,
  której dane dotyczą.
  V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 14. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane
  osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania
  dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,
  kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
  którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o
  kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane
  dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających
  przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie
  administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów
  administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które
  są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli
  administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już
  niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych
  osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
  pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
  ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane
  dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
  stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
  nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie
  używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej
  dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych
  danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
  osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są
  przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
  w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej
  szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje
  oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
  nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub
  podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną
  interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora,
  administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach
  (art. 21 RODO).
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
  skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i
  poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
  VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie
  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.