Regulamin

Regulamin

Regulamin Portalu internetowego

 

Portal internetowy dostępny pod adresem https://online.joganika.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej “Regulaminem”). 

 

Dane kontaktowe Usługodawcy:

 1. numer telefonu: +48 517 650 697,
 2. adres e-mail: szkola@joganika.pl.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu oraz Platformy, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. 

 

Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Użytkownika.

 I. Definicje

 1. Portal – portal internetowy działający pod adresem  www.online.joganika.pl.
 2. Usługodawca – Natalia Staninska-Skubaczkowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Rozwoju Natalia Staninska-Skubaczkowska pod adresem ul. Traktorzystów 18/1, 40-695 Katowice, NIP: 7851785128, REGON: 380948747, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, korzystająca z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu poprzez rejestrację i wykupienie płatnego abonamentu.
 4. Usługa – odpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu lub Platformy.
 5. Materiały –wszystkie publikowane treści w formie materiałów (nagrań) wideo dostępny w ofercie Usługodawcy.
 6. Platforma – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, za pomocą której możliwy jest dostęp do Materiałów.
 7. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o usługach i promocjach Usługodawcy.
 8. Cennik – aktualny cennik dla danego rodzaju Subskrypcji prezentowany na www.online.joganika.pl.
 9. Zakupy - abonamenty na Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu dostępne dla Użytkownika do zakupu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie ze strony internetowej Usługodawcy oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na
  gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności
  Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego
  oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Informacje dotyczące usług znajdujące się na stronach internetowych Usługodawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w cenach Materiałów, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych oraz do udzielania indywidualnych rabatów.

III. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu bezpłatnie usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach oraz innych informacji dotyczących działalności Usługodawcy.
 2. Usługodawca świadczy usługę bezpłatną typu „newsletter”. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Użytkownika do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Portalu.
 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi odpłatne, w szczególności umożliwia złożenie zamówienia oraz dostęp do Kursów znajdujących się w jego ofercie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  c) dostęp do poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

IV. Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru Abonamentu zgodnie z wariantami dostępnymi na Portalu oraz wypełnia formularz zamówienia wypełniając w nim co najmniej pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*).
 2. Po dokonaniu wyboru Abonamentu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Płatności można dokonywać za pomocą karty płatniczej - obsługiwane karty płatnicze to Visa, Mastercard i Maestro, systemu szybkich płatności Tpay oraz PayU
 4. Z chwilą dokonania poprawnej płatności dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie udzielenia dostępu do Materiałów.
 5. Dostęp do Materiałów Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się na Platformie po przeprowadzeniu uprzedniej rejestracji zgodnie z rozdziałem VI Regulaminu.
 6. Usługodawca dostarcza Materiały poprzez ich udostępnienie. Udostępnienie Materiałów jest płatne w postaci Karnetów oraz Subskrypcji.
 7. Karnet jest abonamentem, który nie przedłuża się automatycznie, a Użytkownik w czasie trwania okresu abonamentowego może przedłużyć dostęp do Materiałów na kolejny okres abonamentowy lub po jego zakońćzeniu wznowić dostęp do Materiałów poprzez złożenie odrębnego zamówienia.
 8. Dostęp do Materiałów aktywny jest przez okres abonamentowy zgodnie z wariantem wybranym przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
 9. Udostępnienie Materiałów jest również płatne w postaci subskrypcji, która jest subskrypcją odnawialną.
 10. Umowa o dostarczanie Materiałów w ramach subskrypcji odnawialnej stanowi umowę zawartą na czas nieokreślony zawartą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza zamówienia
 11. Umowę Użytkownik może wypowiedzieć w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Miesięczny okres rozliczeniowy wynosi 30 kolejnych dni kalendarzowych w przypadku wyboru subskrypcji na okres jednego miesiąca,
 12. Dostarczanie Materiałów jest płatne i trwa od momentu udostępnienia Materiałów aż do momentu anulowania subskrypcji przez Użytkownika najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego co skutkuje rozwiązaniem Umowy. Rozwiązanie Umowy następuje również w przypadku braku płatności w wyniku braku środków na karcie płatniczej Użytkownika, czy po nieudanych próbach jej obciążenia. System dokonuje 4 prób obciążenia karty w przeciągu 14 dni.
 13. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Materiałów pomiędzy Portalem a Użytkownikiem dochodzi po rejestracji Użytkownika w Portalu, wyboru rodzaju subskrypcji i opłacenia dostępu do treści cyfrowych

V. Metody płatności

 1. Usługodawca za świadczone Usługi przyjmuje płatności w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Tpay - Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań lub PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182.
 2. Za moment dokonania płatności przyjmuje się jej poprawną autoryzację przez operatora systemu płatności Tpay lub PayU.
 3. Usługodawca dokumentuje sprzedaż fakturą VAT wystawioną na wyraźne żądanie Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT bez podpisu Usługodawcy na adres poczty
  elektronicznej wskazany w trakcie składania zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

VI. Rejestracja na Portalu

 1. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na Platformie.
 2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 3. Dokonując rejestracji na Platformie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego
  Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 4. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika jednorazowo. Ponowne zamówienie dostępu do Kursu nie pociąga za sobą konieczności ponownej rejestracji na Platformie.
 5. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto w ramach Platformy.
 6. Użytkownikowi zabrania się przekazywania danych umożliwiających dostęp do Platformy osobom trzecim.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożliwiających logowanie na Platformie.
 8. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Platformy.

VII. Warunki dostępu do Materiałów

 1. Dostęp do Materiałów możliwy jest po zalogowaniu się na Platformie.
 2. Użytkownik odtwarza materiały wideo za pomocą odtwarzacza multimedialnego udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Platformy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do Materiałów, w szczególności dostępu do sieci Internetowej, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do odtwarzania materiałów wideo.
 4. Użytkownik uprawniony jest do odtwarzania materiałów wideo jedynie dla własnego użytku osobistego.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie zapisywać, pobierać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, wyświetlać, odtwarzać, publikować, licencjonować, sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych na Platformie lub uzyskanych za jej pośrednictwem, w szczególności materiałów wideo o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie.
 6. Dostęp do Materiałów wygasa na koniec opłaconego okresu abonamentowego.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkownika wynikające z ich działań na stronach internetowych Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na stronach internetowych Usługodawcy i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły lub utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu jego stron internetowych oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona kwoty zapłaconej przez Użytkownika tytułem dostępu do Materiałów, chyba że inne zasady wynikają z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownika będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym
  zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3). Płatności dokonane przez
  konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 4. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

X. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres
  e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownicy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy
  reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Użytkownikowi w formie wiadomości przesłanej
  na jego adres poczty elektronicznej.
 4. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

XI. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Usługodawcy (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkownika lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stron internetowych Usługodawcy, w tym materiałów szkoleniowych, jedynie w zakresie własnego użytku
  osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.
 3. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

XII.  Konkurs “Regularna praktyka”

 1. Organizatorem konkursu „Regularna praktyka” jest Ośrodek Rozwoju Natalia Staninska-Skubaczkowska pod adresem ul. Sądowa 4 lok. 14, 40-078 Katowice, NIP: 7851785128, REGON: 380948747, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu i przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Organizator.
 4. Konkurs trwa od dnia 01.09.2022 roku do odwołania przez Organizatora.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto na Platformie https://online.joganika.pl/
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją Konkursu i jego uczestnictwem w Konkursie.
 8. W konkursie przyznawanych jest 5 nagród miesięcznie (1 nagroda dla 1 użytkownika). Nagrodą w konkursie jest kod rabatowy, który użytkownik może wykorzystać we własnym zakresie bądź przekazać komuś.
 9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę lub inną nagrodę.
 10.  Uczestnicy korzystając z platformy odtwarzają wideo z kursami jogi online. Nagrodę w konkursie zdobywa 5 osób, które w danym miesiącu uzyskają największą długość odtwarzania filmów na platformie. 
 11.  Konkurs podzielony jest na tury. Każda tura obejmuje okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. W każdej turze udział w konkursie biorą tylko użytkownicy, którzy odtwarzali video na platformie w ciągu danego miesiąca.
 12.  Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mail.
 13.  Powiadomienie o wygranej zostanie wysłane nie później niż 7 dni roboczych od daty zakończenia danej tury konkursu, tj. od ostatniego dnia danego miesiąca.
 14.  Nagroda w postaci kodu rabatowego wysłana będzie w wiadomości e-mail do zwycięzcy.
 15.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 roku.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych
  przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji
  zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego
  konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem
  platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2022 r.